De Genestetstraat
Oud-West, 購買區
 1. Jacop van Lennepkade (單數) 查看 De Genestetstraat.
 2. Jacop van Lennepkade (單數) 接近分支道 De Genestetstraat. 1
 3. De Genestetstraat 查看 Jacop van Lennepkade (單數).
 4. Jacop van Lennepkade (單數) 接近分支道 De Genestetstraat. 2
 5. De Genestetstraat 從橫過帶 Bosboom Toussaintstraat. 2
 6. Bosboom Toussaintstraat 從橫過帶 De Genestetstraat. 2
 7. De Genestetstraat 從橫過帶 Bosboom Toussaintstraat. 1
 8. Bosboom Toussaintstraat 從橫過帶 De Genestetstraat. 1
 9. De Genestetstraat 從橫過帶 3e Helmersstraat. 2
 10. 3e Helmersstraat 從橫過帶 De Genestetstraat. 2
 11. De Genestetstraat 從橫過帶 3e Helmersstraat. 1
 12. 3e Helmersstraat 從橫過帶 De Genestetstraat. 1
 13. De Genestetstraat 查看 2e Helmersstraat.
 14. 2e Helmersstraat 接近分支道 De Genestetstraat. 2
 15. 2e Helmersstraat 查看 De Genestetstraat.
 16. 2e Helmersstraat 接近分支道 De Genestetstraat. 1
 
點擊你想看的相片標題,
首頁 協助 阿姆斯特丹地圖 地圖 Amsterdam 街道索引
flag Nederlands flag English flag deutsch flag Français ( flag Zhongwen-TW ) flag Zhongwen-CN.

    廣告       i-mode= http://jamag.nl/oudwest.en/stde_g01.htm     banner of logo