Kadijksplein
Oostelijke Eilanden, Cityheart-West, Amsterdam-centre, Virtual Tour
 1. Prins Hendrikkade and bridge 487, Kortjewantsbrug (schippersgracht/Prins Hendrikkade) seen from Kadijksplein.
 2. Prins Hendrikkade seen from bridge 487, Kortjewantsbrug (schippersgracht/Prins Hendrikkade) near Kadijksplein.
 3. Kadijksplein seen from bridge 487, Kortjewantsbrug (schippersgracht/Prins Hendrikkade) and Prins Hendrikkade.
 4. bridge 487, Kortjewantsbrug (schippersgracht/Prins Hendrikkade) seen from Prins Hendrikkade near Kadijksplein.
 5. Kadijksplein near the branch to Hoogte Kadijk. 1
 6. Hoogte Kadijk seen from Kadijksplein.
 7. Kadijksplein near the branch to Hoogte Kadijk. 2
 8. Kadijksplein seen from Hoogte Kadijk.
 9. Kadijksplein seen from doorgang Laagte Kadijk naar Entrpotdok on the intersection with Laagte kadijk and bridge 278, Scharrebiersluis (schippersgracht/Laagte Kadijk).
 10. Laagte kadijk seen from bridge 278, Scharrebiersluis (schippersgracht/Laagte Kadijk) on the intersection with doorgang Laagte Kadijk naar Entrpotdok and Kadijksplein.
 11. doorgang Laagte Kadijk naar Entrpotdok seen from Kadijksplein on the intersection with bridge 278, Scharrebiersluis (schippersgracht/Laagte Kadijk) and Laagte kadijk.
 12. bridge 278, Scharrebiersluis (schippersgracht/Laagte Kadijk) seen from Laagte kadijk on the intersection with Kadijksplein and doorgang Laagte Kadijk naar Entrpotdok.
 
Click on the title of the photograph you want to see.
HOME HELP Map Amsterdam Map Amsterdam street index
flag Nederlands ( flag English ) flag deutsch flag Français flag Zhongwen-TW flag Zhongwen-CN.

    advertisements       i-mode= http://www.jamag.nl/oeiland.en/stkadi01.htm     banner of logo