GelderseKade
Burgwallen Oude Zijde, De Wallen, Cityheart-West, Amsterdam-centre, Vitual Tour
 1. bridge 301, Kolkswaterkering (Oudezijdskolk/Prins Hendrikkade) and bridge 299, Hoofdbrug (Gelderskade/Prins Hendrikkade) seen from GelderseKade.
 2. bridge 301, Kolkswaterkering (Oudezijdskolk/Prins Hendrikkade) seen from bridge 299, Hoofdbrug (Gelderskade/Prins Hendrikkade) near GelderseKade.
 3. GelderseKade seen from bridge 299, Hoofdbrug (Gelderskade/Prins Hendrikkade) and bridge 301, Kolkswaterkering (Oudezijdskolk/Prins Hendrikkade).
 4. bridge 299, Hoofdbrug (Gelderskade/Prins Hendrikkade) seen from bridge 301, Kolkswaterkering (Oudezijdskolk/Prins Hendrikkade) near GelderseKade.
 5. GelderseKade near the branch to Oudezijds Kolk. 2
 6. GelderseKade seen from Oudezijds Kolk.
 7. GelderseKade near the branch to Oudezijds Kolk. 1
 8. Oudezijds Kolk seen from GelderseKade.
 9. GelderseKade near the branch to Elleboogsteeg. 2
 10. GelderseKade seen from Elleboogsteeg.
 11. GelderseKade near the branch to Elleboogsteeg. 1
 12. Elleboogsteeg seen from GelderseKade.
 13. GelderseKade near the branch to Waterpoortsteeg. 2
 14. GelderseKade seen from Waterpoortsteeg.
 15. GelderseKade near the branch to Waterpoortsteeg. 1
 16. Waterpoortsteeg seen from GelderseKade.
 17. GelderseKade from crossing with bridge 298, Bantammerbrug (Geldersekade/Binnen Bantammerstraat) and Stormsteeg. 2
 18. bridge 298, Bantammerbrug (Geldersekade/Binnen Bantammerstraat) seen from Stormsteeg on the crossing with GelderseKade.
 19. GelderseKade from crossing with Stormsteeg and bridge 298, Bantammerbrug (Geldersekade/Binnen Bantammerstraat). 1
 20. Stormsteeg seen from bridge 298, Bantammerbrug (Geldersekade/Binnen Bantammerstraat) on the crossing with GelderseKade.
 21. GelderseKade from crossing with Nieuwmarkt and Zeedijk. 2
 22. Nieuwmarkt seen from Zeedijk on the crossing with GelderseKade.
 23. GelderseKade from crossing with Zeedijk and Nieuwmarkt. 1
 24. Zeedijk seen from Nieuwmarkt on the crossing with GelderseKade.
 25. GelderseKade near the branch to Monnikenstraat. 2
 26. GelderseKade seen from Monnikenstraat.
 27. GelderseKade near the branch to Monnikenstraat. 1
 28. Monnikenstraat seen from GelderseKade.
 29. GelderseKade from crossing with Nieuwmarkt and Bloedstraat. 2
 30. Nieuwmarkt seen from Bloedstraat on the crossing with GelderseKade.
 31. GelderseKade from crossing with Bloedstraat and Nieuwmarkt. 1
 32. Bloedstraat seen from Nieuwmarkt on the crossing with GelderseKade.
 33. GelderseKade seen from Kloveniersburgwal on the intersection with Nieuwmarkt and Barndesteeg.
 34. Nieuwmarkt seen from Barndesteeg on the intersection with Kloveniersburgwal and GelderseKade.
 35. Kloveniersburgwal seen from GelderseKade on the intersection with Barndesteeg and Nieuwmarkt.
 36. Barndesteeg seen from Nieuwmarkt on the intersection with GelderseKade and Kloveniersburgwal.
 
Click on the title of the photograph you want to see.
HOME HELP Map Amsterdam Map Amsterdam street index
flag Nederlands ( flag English ) flag deutsch flag Français flag Zhongwen-TW flag Zhongwen-CN.

    advertisements       i-mode= http://jamag.nl/burgo.en/stgeld01.htm     banner of logo